مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه دوره اول برای اولیاء داوطلبان ورودی پایه هفتم و همچنین مصاحبه فردی با دانش آموزان (خرداد ماه 1400)

 

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.12

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.13

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.14

WhatsApp Image 2021 05 26 at 12.20.30