بازدید سرگروه آموزشی فرهنگ وهنر جناب آقای لیاقت از نمایشگاه دبیرستان دوره اول

IMG 1676 Copy

IMG 1681 Copy