مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری کلاس های مجازی و آنلاین به صورت وبینار توسط دبیران دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز متوسطه اول

بخشی از کلاس مجازی دبیر محترم پیام های آسمانی سرکار خانم فهندژ