مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

چاپ مقاله مشاور محترم دبیرستان سرکار خانم دکتر میرحسینی در روزنامه خبر با موضوع "بهبود امنيت جسمى و روانى خانواده در شرايط كرونايى"

kh mirhosseini 1