مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

بازدید مدیریت و کادر آموزشی مجتمع پتروشیمی شهرستان جم از دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره اول (بهمن ماه 1399)

WhatsApp Image 2021 02 08 at 08.27.25 5

 

WhatsAppImage2021-02-08at080409.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at082725.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at0804101.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at0804102.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at080410.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at0827252.jpeg
WhatsAppImage2021-02-08at0827256.jpeg
previous arrow
next arrow