مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

کاشت نهال توسط دانش آموز کوشا، ملیکا تبارکی به مناسبت روز درختکاری