مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری نیایش صبحگاهی با حضور کادر اجرایی مدرسه

WhatsApp Image 2021 03 09 at 22.08.21