مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

پیشاپیش آغاز سال جدید 1400 را به شما دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم