مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

کلیپ های تهیه شده توسط دانش آموزان به مناسبت روز بزرگداشت استادِ سخن، سعدی