مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

درخشش همکارانِ دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره اول در مسابقات

2021 05 11 095219

 

WhatsApp Image 2021 05 11 at 09.28.36 1

 

 2021 04 29 125556

2021 04 29 130857

2021 05 11 100328

2021 05 11 100130

 

2021 05 11 100629

 

WhatsApp Image 2021 05 11 at 09.28.37 1