مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی لیگ پایا و راهیابی به مرحله پیشرفته

2021 05 12 091308

 

2021 05 12 091334

 

2021 05 12 091347